Khắc dấu 24 - Nhà phân phối hộp dấu uy tín hàng đầu Việt Nam

THỦ TỤC PHÁP LÝ

TRIDICO    14/07/2022
THỦ TỤC PHÁP LÝ

ĐĂNG KÝ KINH DOANH, MÃ SỐ THUẾ VÀ CON DẤU,

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU

Đối với việc thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thủ tục thực hiện như sau:

1.Đối với thành lập mới

1.1. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh:

- Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ, nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh (bộ phận 1 cửa)

- Bộ phận 1 cửa đưa giấy hẹn có chữ ký xác nhận của người nhận hồ sơ

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc (theo giấy hẹn), đến bộ phận 1 cửa để nhận kết quả:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ kết quả là Thông báo yêu cầu sửa hồ sơ, Doanh nghiệp sửa hồ sơ theo hướng dẫn trong Thông báo yêu cầu sửa hồ sơ. Sau khi đã sửa hồ sơ, nộp lại hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, thời gian cấp ĐKKD được tính lại từ đầu (06 ngày làm việc).

Lưu ý: Khi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp lên ký ĐKKD mang theo CMTND gốc hoặc hộ chiếu.

1.2. Thủ tục khắc dấu pháp nhân:

- Sau khi có Giấy chứng nhận ĐKKD, nộp 01 bản sao ĐKKD cho cơ sở khắc dấu để làm dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp.

- Khi nộp hồ sơ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ làm dấu đưa giấy hẹn có chữ ký xác nhận của người nhận hồ sơ

- Trong thời hạn 04 ngày làm việc (theo giấy hẹn) người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp đến bộ phận 1 cửa để nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Lưu ý: Khi đến nhận con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu đề nghị người nhận con dấu mang theo:

                    1. Giấy hẹn

                    2. Giấy chứng nhận ĐKKD (bản gốc)

                    3. Giấy CMTND hoặc Hộ chiếu

                   4. Lệ phí lấy dấu 20.000đ

1.3. Thủ tục xin cấp mã số thuế:

- Khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ xin cấp mã số thuế tại bộ phận 1 cửa của Cục Thuế tỉnh (thành phố), hồ sơ gồm:

                  1. 01 tờ khai đăng ký thuế theo mẫu in sẵn

                   2. 01 bản sao ĐKKD

- Nếu hồ sơ hợp lệ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ đưa giấy hẹn có chữ ký xác nhận của người nhận hồ sơ

- Trong thời gian 05 ngày làm việc đến bộ phận 1 cửa để lấy kết quả

Lưu ý: - Kết hợp thủ tục khắc dấu pháp nhân với thủ tục xin cấp mã số thuế để tận dụng thời gian.

            - Khi đến nhận mã số thuế đề nghị người nhận mang theo dấu pháp nhân của Doanh nghiệp và CMTND của người nhận.

2. Đối với thay đổi đăng ký kinh doanh

2.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung số điện thoại – fax – mail; thay đổi trụ sở chính (cùng quận, huyện), thay đổi số điện thoại, thay đổi cổ đông (thành viên); tăng giảm vốn điều lệ, v.v...:

- Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ, nộp hồ sơ lên Phòng Đăng ký kinh doanh (bộ phận 1 cửa)

- Bộ phận 1 cửa đưa giấy hẹn có chữ ký xác nhận của người nhận hồ sơ

- Trong thời hạn 06 ngày làm việc (theo giấy hẹn), đến bộ phận 1 cửa để nhận kết quả:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ kết quả là Thông báo yêu cầu sửa hồ sơ, Doanh nghiệp sửa hồ sơ theo hướng dẫn trong Thông báo yêu cầu sửa hồ sơ. Sau khi đã sửa hồ sơ nộp lại hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, thời gian cấp ĐKKD được tính lại từ đầu (06 ngày làm việc).

Lưu ý: Khi người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp lên ký ĐKKD mang theo CMTND gốc hoặc hộ chiếu.

2.2. Thay đổi trụ sở chính (khác quận, huyện); thay đổi tên Công ty:

    2.2.1.Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận ĐKKD: Thực hiện như hướng dẫn tại điểm 2.1

    2.2.2. Thủ tục khắc dấu pháp nhân: Thực hiện như hướng dẫn tại điểm 1.2

Lưu ý:

- Đối với trường hợp đổi lại con dấu do thay đổi trụ sở hoặc do thay đổi tên Công ty, khi nộp hồ sơ khắc dấu kèm theo Giấy giới thiệu (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu pháp nhân) cho nhân viên (hoặc người khác) đi lấy dấu, để người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp không phải trực tiếp đi lấy dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

 - Đối với trường hợp đổi dấu khi đến nhận con dấu mới ngoài những giấy tờ cần mang theo hướng dẫn tại điểm 1.2 thì cần mang con dấu pháp nhân của Doanh nghiệp.

2.2.3. Thủ tục xin cấp mã số thuế:

- Khi đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ xin cấp mã số thuế tại bộ phận 1 cửa của Cục Thuế tỉnh (thành phố), hồ sơ gồm:

                 1. 01 tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Mẫu:  08 – MST)

                 2. 01 bản sao ĐKKD

                 3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế

- Nếu hồ sơ hợp lệ nhân viên tiếp nhận hồ sơ đưa giấy hẹn có chữ ký xác nhận của người nhận hồ sơ

- Trong thời gian 05 ngày làm việc đến bộ phận 1 cửa để lấy kết quả

Lưu ý: - Kết hợp thủ tục khắc dấu pháp nhân với thủ tục xin cấp mã số thuế để tận dụng thời gian.

          - Khi đến nhận mã số thuế đề nghị người nhận mang theo dấu pháp nhân của Doanh nghiệp và CMTND của người nhận.

* Thẩm quyền giải quyết:

-  Cấp ĐKKD: Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư

-  Cấp dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an thành phố (tỉnh)

- Cấp mã số thuế: Cục Thuế thành phố (tỉnh)

* Các khoản phí, lệ phí phải nộp theo quy định:  

TT Tên các khoản phí, lệ phí Đơn vị tính Đơn giá/1 lần cấp Cơ sở pháp lý
1 Lệ phí thành lập mới doanh nghiệp VNĐ 200.000 Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2 Lệ phí thành lập Doanh nghiệp tư nhân VNĐ 100.000 Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3 Lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp VNĐ 20.000 Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/05/2000 ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  Lưu ý: Khi lấy Giấy chứng nhận ĐKKD, ngoài lệ phí quy định ở trên còn phải nộp thêm 4.000 công chứng 02 bản sao ĐKKD.

Viết bình luận
Gọi ngay