Khắc dấu 24 - Nhà phân phối hộp dấu uy tín hàng đầu Việt Nam

HỒ SƠ KHẮC DẤU

TRIDICO    14/07/2022
HỒ SƠ KHẮC DẤU

I - ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ:

1/- Các tổ chức kinh tế sau đây:

- Hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã: có giấy chứng nhận đăng ký kinh hoặc giấy chúng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện). - Hoạt động theo luật doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Có giấy phép đầu tư, giấy phép điều chỉnh.

- Hoạt động theo luật kinh doanh bảo hiểm, có quyết định thành lập và hoạt động hoặc giấy phép điều chỉnh (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện)hoặc giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam do Bộ tài chính cấp.

- Đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị thành viện của doanh nghiệp này, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với đơn vị trực thuộc doanh nghiệp không được cấp "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2/- Trường hợp khắc lại con dấu bị mất, mòn méo, hỏng: có công văn của cơ quan, tổ chức nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan công an khắc lại con dấu. Trường hợp khắc lại con dấu mất phải có thêm xác nhận trình báo mật của công an phường (xã) nơi xảy ra mất dấu.

* Hồ sơ khắc dấu của các tổ chức kinh tế phải xuất trình bản chính và nộp bản sao hợp lệ

* Người được cử đi khắc dấu phải có Giấy giới thiệu và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)) Phòng cảnh xác QLHC và TTXH (PC13) cấp con dấu, Giấy chứng nhận mẫu dấu. Riêng các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài thì thời hạn giải quyết là 02 ngày.

II- ĐỐI VỚI CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP VÀ HỘI QUẦN CHÚNG:

1/- Các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp: có quyết định thành lập và cho phép sử dụng dấu của cấp có thẩm quyền.

2/- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp: Có quyết định hoặc giấy phép thành lập cho phép sử dụng con dấu và điều lệ hoạt động được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với hoạt động trong phạm vi Thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Thành phố quyết định thành lập và quyết định phê duyệt điều lệ. Tổ chức khoa học, có giấy chứng nhận đăng ký khoa học do Sở khoa học công nghệ cấp. Tạp chí, nhà xuất bản có giấy phép hoạt động do Bộ văn hóa thông tin Sở văn hóa thông tin cấp.

Viết bình luận
Gọi ngay